Stručna vijeća (aktivi) nastavnika klasične gimnazije

STRUČNO VIJEĆE (AKTIV) nastavnika
KRITERIJI
OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA

 HRVATSKOG JEZIKA

 PRIRODOZNANSTVENE GRUPE PREDMETA

 KLASIČNIH JEZIKA

 MATEMATIKE I INFORMATIKE

 STRANIH JEZIKA

 DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA

 HUMANISTIČKE GRUPE PREDMETA 

DHTML Web Menu by OpenCube