Uvjeti potrebni za upis u 1. razred Klasične gimnazije
(šk. god. 201
2./13.)


Klasična gimnazija
Zagreb, Križanićeva 4a
Tel. 01/ 4611-718
klasicna-gimnazija@zg.t-com.hr


KLASIČNA GIMNAZIJA U ZAGREBU, KRIŽANIĆEVA 4A
UPISUJE UČENIKE U 2 NASTAVNA PROGRAMA:

POČETNICI (bodovni prag: 53 boda):
• program za učenike koji u osnovnoj školi nisu učili klasične jezike (latinski i grčki)

NASTAVLJAČI (bodovni prag: 48 bodova):
• program za učenike koji su u osnovnoj školi učili klasične jezike (latinski i grčki)

 

U Klasičnu gimnaziju školske godine 2012./13. upisujemo ukupno 168 učenika u 6 razrednih odjela (4 razreda početnika + 2 razreda nastavljača).


U POSTUPKU PRIJAVE ZA UPIS UČENIK PRILAŽE
:

1.) Prijavnicu na natječaj (obrazac Prijavnice u PDF formatu možete preuzeti OVDJE)
2.) Svjedodžbe posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja
3.) Odgovarajuće dokumente kojima dokazuje neko od prava (pravo na izravni upis ili pravo      na vrednovanje posebnih rezultata prethodnoga obrazovanja, obrazovanja u otežanim uvjetima i sl.)
.


PRVI UPISNI KRUG

 Prijave:  2. srpnja 2012. (ponedjeljak) od 8 do 16 sati
 3. srpnja 2012. (utorak) od 8 do 16 sati
 Objava rezultata:
 (ljestvica poretka u školi i na mrežnim stranicama škole):
 4. srpnja 2012. (srijeda) do 14 sati
 Upisi:  5. srpnja 2012. (četvrtak) od 8 do 16 sati

DRUGI UPISNI KRUG

 Prijave:  9. srpnja 2012. (ponedjeljak) od 8 do 16 sati
 Objava rezultata:
 (ljestvica poretka u školi i na mrežnim stranicama škole):
 10. srpnja 2012. (utorak) do 12 sati
 Upisi:  11. srpnja 2012. (srijeda) od 8 do 16 sati


ŠTO SE BODUJE PRI UPISU U KLASIČNU GIMNAZIJU?

 • OPĆI USPJEH u VII. i VIII. razredu

 • OCJENE U VII. I VIII. razredu iz sljedećih nastavnih predmeta:

          -  hrvatski jezik, strani jezik, latinski ili grčki jezik, matematika, povijest (za učenike koji su učili              latinski jezik u osnovnoj školi)
          -  hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis (za učenike koji nisu učili              latinski jezik u osnovnoj školi)

       Napomena: Ako je učenik u osnovnoj školi učio dva ili više stranih jezika, boduje se jezik s boljom       ocjenom ukoliko je učenik taj jezik učio najmanje četiri godine što dokazuje svjedodžbama o završenom       V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole.

 • UZORNO VLADANJE  u VII. i VIII. razredu (ukupno 1 bod)
 • POSEBNI REZULTATI I IZNIMNI REZULTATI U PRETHODNOM OBRAZOVANJU

  Kandidatu koji je sudjelovao na više natjecanja ili natjecanjima iz više područja, vrsta ili razina ili je postigao iznimne rezultate (prema točkama 1. – 4.) vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat

  1.)  Rezultati međunarodnih i državnih natjecanja
  iz znanja iz predmeta koji se boduju za upis:

        Učenici koji su na državnome natjecanju sukladno Katalogu natjecanja i smotri u organizaciji Agencije         za odgoj i obrazovanje ili međunarodnome natjecanju u znanju i vještinama, iz predmeta posebno         značajnih za upis, u pojedinačnoj konkurenciji osvojili 1., 2. ili 3. mjesto u 7. ili 8. razredu upisuju         se izravno, ukoliko ostvaruju minimalan broj bodova koji je Škola utvrdila za upis.

          2.) Rezultati međunarodnih i državnih natjecanja iz znanja iz predmeta koji se nužno ne               boduju za upis:

 4 boda
 1. mjesto pojedinačno ili kao član skupine
 3 boda
 2. mjesto pojedinačno ili kao član skupine
 2 boda
 3. mjesto pojedinačno ili kao član skupine
 1 bod  pojedinačno sudjelovanje ili sudjelovanje kao član skupine na državnoj smotri LIDRANO
 1 bod
 1. - 3. mjesto pojedinačno ili kao član skupine na županijskom / međužupanijskom natjecanju

         3.)  Rezultati postignuti na sportskim natjecanjima:

 4 boda
 1. mjesto kao član skupine na državnomu ili međunarodnomu natjecanju
 3 boda
 2. mjesto kao član skupine na državnomu ili međunarodnomu natjecanju
 2 boda
 3. mjesto kao član skupine na državnomu ili međunarodnomu natjecanju
 1 bod
 1. mjesto kao član skupine na županijskomu natjecanju

       Za sportove koji nisu u sustavu Državnoga prvenstva školskih sportskih društava RH uvjeti za        ostvarivanje dodatnih bodova za osvojeno prvo mjesto na županijskome natjecanju jesu da sportsko        natjecanje organizira županijski školski sportski savez ili Školski sportski savez GZ, da na natjecanju        sudjeluje najmanje 6 školskih sportskih društava u istoj kategoriji te da je natjecanje na početku        školske godine odobrio HŠSS.

       Učeniku koji je temeljem postignutih sportskih rezultata ostvario status kategoriziranog sportaša        od I. do VI. kategorije pripadaju dodatni bodovi:

 4 boda
 vrhunski sportaš I. ili II. kategorije
 3 boda
 vrhunski sportaš III. kategorije i vrsni sportaš IV. kategorije
 2 boda
 daroviti sportaš V. ili VI. kategorije

       Pravo na dodatne bodove učenik dokazuje rješenjem Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga        paraolimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga sportskog saveza gluhih.

        4.)  Ostali iznimni rezultati iz prethodnog školovanja

 2 boda
 učenje jednog od klasičnih jezika najmanje 4 godine
 2 boda
 završena najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole (s odobrenjem rada)

TKO OSTVARUJE POSEBNE POGODNOSTI ILI IZRAVAN UPIS U KLASIČNU GIMNAZIJU?

 • Izravno (bez vrednovanja) se upisuju u Klasičnu gimnaziju učenici koji su dvije od posljednje tri školske godine proveli u inozemstvu te kandidati s teškoćama u razvoju

 • Izravno se upisuju u Klasičnu gimnaziju pod uvjetom da prijeđu bodovni prag:

  - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o  zaštiti vojnih i civilnih   invalida rata
  - djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i   civilnih invalida rata
  - djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma koje je nastalo pod   okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
    (Pravo ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata!)
  - djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
  - djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine

 • Pravo na dodatne bodove pod uvjetom da prijeđu bodovni prag imaju:

  1.) Učenicima sa zdravstvenim teškoćama, teškoćama u učenju i problemima ponašanja (koji su       osnovno obrazovanje završili po redovitome nastavnom programu uz individualizirani pristup)

     - dodaju se 3 boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja

  Uz ostale upisne dokumente, prilaže stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o raspoloživim sposobnostima i motivaciji kandidata za nastavak obrazovanja s popisom preporuka (popisa zanimanja), mišljenje liječnika obiteljske medicine i liječnika određene specijalnosti, koji su pratili učenika tijekom prethodnoga obrazovanja, o mogućnostima nastavka obrazovanja te nalaz i mišljenje, odnosno rješenje nadležnoga centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi, ukoliko ih ostvaruje.

  2.) Učenicima s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturnim i jezičnim       čimbenicima
  (koji žive uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolesti, uz nezaposlena oba       roditelja, samohranoga roditelja u sustavu socijalne skrbi, odnosno u obitelji u stanju socijalno       zaštitne  potrebe)

     - dodaju se 2 boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja

  Uz ostale upisne dokumente, prilaže i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja, liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja, potvrdu o smrti roditelja, potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi, za zapošljavanje, obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskoga rata, rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu samohranog roditelja u statusu socijalne skrbi i ostali dokumenti nadležnih tijela.

  3.) Upis učenika na osnovi Nacionalnoga programa za Rome (koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati       na njegov uspjeh u osnovnoj školi)

     - dodaju im se 2 boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja

  Za korištenje ovoga prava, uz ostale upisne dokumente, za upis u srednju školu kandidat uz prijavnicu prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine, odnosno registrirane romske udruge, preporuku nadležnoga centra za socijalnu skrb te mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena programa obrazovanja. O posebnosti upisa koje se ne mogu riješiti u Školi, Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

 

.

DHTML Web Menu by OpenCube